سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تکنیک های اصلی کراو ماگا

تکنیک های اصلی کراو ماگا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کاجو کنبو(سبک دفاع شخصی)

آموزش کاجو کنبو(سبک دفاع شخصی)

۸/۰۰۰ تومان
بادیگارد خود باشید

بادیگارد خود باشید

۷/۵۰۰ تومان
آموزش سامبو

آموزش سامبو

۸/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی بانوان

دفاع شخصی بانوان

۸/۰۰۰ تومان
تکنیک های پیشرفته ی کالی

تکنیک های پیشرفته ی کالی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

۱۳/۰۰۰ تومان
آموزش آرنیس فیلیپینی

آموزش آرنیس فیلیپینی

۸/۰۰۰ تومان
پلیس کنترل

پلیس کنترل

۸/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

آموزش هاپکیدو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

آموزش دفاع شخصی پلیس

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۸/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۸/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

دفاع شخصی در کیوکوشین

۷/۵۰۰ تومان
آموزش دفاع به روش FAST  توسط Bill Kipp

آموزش دفاع به روش FAST توسط Bill Kipp

۷/۰۰۰ تومان
راز تکنیک های سامبو ارتشی

راز تکنیک های سامبو ارتشی

۷/۰۰۰ تومان
100 درس از سامبوی روسی

۱۰۰ درس از سامبوی روسی

۱۰/۰۰۰ تومان
قدرت آرامش در دفاع شخصی

قدرت آرامش در دفاع شخصی

۷/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

۹/۰۰۰ تومان
شائولین چین نا

شائولین چین نا

۷/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی آیکیدو

آموزش هنر رزمی آیکیدو

۷/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی وینگ چون

دفاع شخصی وینگ چون

۱۰/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

آموزش دفاع در مقابل چاقو

۷/۰۰۰ تومان
تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

۷/۰۰۰ تومان