سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تئوری نسبیت عام انشتین دانشگاه استانفورد

تئوری نسبیت عام انشتین دانشگاه استانفورد

۷/۰۰۰ تومان
درس فیزیک کوانتوم دانشگاه آکسفورد

درس فیزیک کوانتوم دانشگاه آکسفورد

۱۳/۰۰۰ تومان
درس مدارهای الکتریکی از دانشگاه فنی میشیگان

درس مدارهای الکتریکی از دانشگاه فنی میشیگان

۷/۰۰۰ تومان
درس ریاضیات گسسته از موسسه Teaching company

درس ریاضیات گسسته از موسسه Teaching company

۹/۰۰۰ تومان
درس فیزیک الکترومغناطیس دانشگاه MIT

درس فیزیک الکترومغناطیس دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس تبدیل فوریه و کاربرد های آن

درس تبدیل فوریه و کاربرد های آن

۹/۰۰۰ تومان
درس مهندسی سیستم های کامپیوتری از دانشگاه MIT

درس مهندسی سیستم های کامپیوتری از دانشگاه MIT

۹/۰۰۰ تومان
درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس برنامه نویسی ++C دانشگاه استنفورد

درس برنامه نویسی ++C دانشگاه استنفورد

۷/۰۰۰ تومان
معادلات دیفرانسیل دانشگاه MIT

معادلات دیفرانسیل دانشگاه MIT

۹/۰۰۰ تومان
سمینار های آموزشی متلب (Matlab)

سمینار های آموزشی متلب (Matlab)

۷/۰۰۰ تومان