سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
فران کمبات

فران کمبات

۸/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی بانوان

دفاع شخصی بانوان

۸/۰۰۰ تومان
تکنیکهای شمشیر آسیایی

تکنیکهای شمشیر آسیایی

۷/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

آموزش هاپکیدو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

آموزش دفاع شخصی پلیس

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۸/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۸/۰۰۰ تومان
تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع به روش FAST  توسط Bill Kipp

آموزش دفاع به روش FAST توسط Bill Kipp

۷/۰۰۰ تومان
راز تکنیک های سامبو ارتشی

راز تکنیک های سامبو ارتشی

۷/۰۰۰ تومان
قدرت آرامش در دفاع شخصی

قدرت آرامش در دفاع شخصی

۷/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

۹/۰۰۰ تومان
شائولین چین نا

شائولین چین نا

۷/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی آیکیدو

آموزش هنر رزمی آیکیدو

۷/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی وینگ چون

دفاع شخصی وینگ چون

۱۰/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

آموزش دفاع در مقابل چاقو

۷/۰۰۰ تومان
تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

۷/۰۰۰ تومان