سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
فران کمبات

۶/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی بانوان

۶/۰۰۰ تومان
تکنیکهای شمشیر آسیایی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۶/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۶/۰۰۰ تومان
تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع به روش FAST  توسط Bill Kipp

۵/۰۰۰ تومان
راز تکنیک های سامبو ارتشی

۵/۰۰۰ تومان
قدرت آرامش در دفاع شخصی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

۷/۰۰۰ تومان
شائولین چین نا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی آیکیدو

۵/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی وینگ چون

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

۵/۰۰۰ تومان
تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

۵/۰۰۰ تومان