سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۴/۸۶۳ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

درس الگوریتم های دانشگاه mit


 زبان:انگلیسی
تعداد : 1 dvd

این درس به بررسی آنالیز و طراحی الگوریتم های کارآمد می پردازد.موضوعاتی که در این درس به آن توجه می شود :مرتب سازی،جستجوی درختی،هش ها،برنامه نویسی پویا ،الگوریتم های گراف، کوتاهترین مسیر ها،هندسه محاسباتی ، الگوریتم های محاسبات عددی ، الگوریتم های محاسبات ماتریسی و محاسبات موازی می باشد.
لیست درسها به صورت زیر می باشد:


1  administrivia - introduction - analysis of algorithms, insertion sort, mergesort
2  asymptotic notation - recurrences - substitution, master method
3  divide-and-conquer: strassen, fibonacci, polynomial multiplication
4  quicksort, randomized algorithms
5  linear-time sorting: lower bounds, counting sort, radix sort
6  order statistics, median
7  hashing, hash functions
8  universal hashing, perfect hashing
9  relation of bsts to quicksort - analysis of random bst
10  red-black trees, rotations, insertions, deletions
11  augmenting data structures, dynamic order statistics, interval trees
12  skip lists
13  amortized algorithms, table doubling, potential method
14  competitive analysis: self-organizing lists
15  dynamic programming, longest common subsequence
16  greedy algorithms, minimum spanning trees
17  shortest paths i: properties, dijkstra's algorithm, breadth-first search
18  shortest paths ii: bellman-ford, linear programming, difference constraints
19  shortest paths iii: all-pairs shortest paths, matrix multiplication, floyd-warshall, johnson
20  quiz 2 review
23  advanced topics (cont.)
24  advanced topics (cont.)
25  advanced topics (cont.) - discussion of follow-on classes

درس مقدمه ای بر الگوریتمها

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha