سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۶/۲۹۱ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

درس فیزیک مکانیک از دانشگاه mit

زبان:انگلیسی
تعداد:1 dvd
کد درس: 8.01

درس فیزیک مکانیک دانشگاه mit

درس فیزیک مکانیک اولین درس از مجموعه فیزیک در گرایش های مختلف علوم و مهندسی است. همه مطالب این درس در مورد مکانیک نیوتونی - مکانیک سیالات و  تئوری گاز های جنبشی است.
مطالب بسیار جالب دیگری هم در این درس پوشش داده می شود برای مثال:ستاره های نوترونی - ستاره های باینری -سیاه چاله ها - پدیده رزونانس -ابزار های موسیقی - نابودی ستارگان - ابرنواختر -مشاهدات نجومی از بالن هایی که در ارتفاع زیاد پرواز می کنند و ...


1  powers of ten - units - dimensions - measurements - uncertainties - dimensional analysis - scaling arguments
2  1d kinematics - speed - velocity - acceleration
3  vectors - dot products - cross products - 3d kinematics
4  3d kinematics - free falling reference frames
5  circular motion - centrifuges moving - reference frames - perceived gravity
6  newton's laws
7  weight - perceived gravity - weightlessness free fall - zero gravity in orbit (misnomer)
8  friction
9  exam review
10  hooke's law - springs - simple harmonic motion - pendulum - small angle approximation
11  work - kinetic energy - potential energy - conservative forces - conservation of mechanical energy - newton's law of universal gravitation
12  non-conservative forces - resistive forces - air drag - terminal velocity
13  potential energy - energy considerations to derive simple harmonic motion
14  escape velocities - bound and unbound orbits - circular orbits - various forms of energy - power
15  momentum - conservation of momentum - center of mass
16  collisions - elastic and inelastic - center of mass frame of reference
17  impulse - rockets
18  exam review
19  rotating rigid bodies - moment of inertia - parallel axis and perpendicular axis theorem - rotational kinetic energy - fly wheels - neutron stars - pulsars
20  angular momentum - torques - conservation of angular momentum - spinning neutron stars - stellar collapse
21  torques - oscillating bodies - hoops
22  kepler's laws - elliptical orbits - satellites - change of orbits - ham sandwich
23  doppler effect - binary stars - neutron stars and black holes
24  rolling motion - gyroscopes - very non-intuitive
25  static equilibrium - stability - rope walker
26  elasticity - young's modulus
27  fluid mechanics - pascal's principle - hydrostatics - atmospheric pressure - over pressure in lungs and tires
28  hydrostatics - archimedes' principle - fluid dynamics - what makes your boat float? - bernoulli's equation
29  exam review
30  simple harmonic oscillations - energy considerations - torsional pendulum
31  forced oscillations - normal modes - resonance - natural frequencies - musical instruments
32  heat - thermal expansion
33  kinetic gas theory - ideal gas law - isothermal atmosphere - phase diagrams - phase transitions
34  the wonderful quantum world - breakdown of classical mechanics
35  farewell special - high-energy astrophysics

درس فیزیک مکانیک دانشگاه mit

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha