سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره از دانشگاه

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال  تک متغیره از دانشگاه

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۷/۳۸۹ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال  تک متغیره از دانشگاه mit

درس ریاضیات از دانشگاه mit


زبان: انگلیسی
تعداد : 1 dvd
کد درس: 18.01

این درس برای ریاضیات عمومی دانشگاهی در مقطع لیسانس تدریس شده است و  مشتق و کاربرد های مشتق گیری و همچنین نحوه انتگرال گیری و کاربرد های آن را آموزش می دهد.به همراه ویدیو ها کلیه مطالب مورد نیاز این رشته نیز قرار دارد (امتحان ها و یادداشتهای درس).
لیست عنوان  جلسات به صورت زیر است:

differentiation
1  derivatives, slope, velocity, rate of change
2  limits, continuity - trigonometric limits
3  derivatives of products, quotients, sine, cosine
4  chain rule - higher derivatives
5  implicit differentiation, inverses
6  exponential and log - logarithmic differentiation;

hyperbolic functions
7  hyperbolic functions (cont.) and exam 1 review
8  exam 1 covering ses #1-7 (no video)
applications of differentiation
9  linear and quadratic approximations
10  curve sketching
11  max-min problems
12  related rates
13  newton's method and other applications
14  

mean value theorem

inequalities
15  differentials, antiderivatives
16  differential equations, separation of variables
17  exam 2 covering ses #8-16 (no video)
integration
18  definite integrals
19  first fundamental theorem of calculus
20  second fundamental theorem
21  applications to logarithms and geometry
22  volumes by disks and shells
23  work, average value, probability
24  numerical integration
25  exam 3 review
26  exam 3 covering ses #18-24 (no video)
techniques of integration
27  trigonometric integrals and substitution
28  integration by inverse substitution; completing the square
29  partial fractions
30  integration by parts, reduction formulae
31  parametric equations, arclength, surface area
32  polar coordinates; area in polar coordinates
33  exam 4 review
34  exam 4 covering ses #27-33 (no video)
35  indeterminate forms - l'hôspital's rule
36  improper integrals
37  infinite series and convergence tests
38  taylor's series
39  final review

درس ریاضیات از دانشگاه mit

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha